For all your dictionary needs!
Header of Alexia

Thesaurus of Alexia

Synonyms of the noun alexia

Equivalent phrases for the noun alexia:

 1. visual aphasia (14 characters phrase, one of the longest phrasal synonyms for alexia)
 2. word blindness (14 characters phrase, one of the longest phrasal synonyms for alexia)

Hypernyms of the noun alexia

More generic words for the noun alexia:

 1. aphasia (7 letter word)
 2. encephalopathy (14 letter word, the longest hypernym for alexia)
  • plural: encephalopathies

More generic phrases for the noun alexia:

 1. brain disease (13 character phrase)
 2. brain disorder (14 characters phrase, the longest phrasal hypernym for alexia)

Related word for the term alexia:

 1. Dialexia (8 letter word)

Related phrases for the term alexia:

 1. Alexia (greek name) (19 character phrase)
 2. Alexia Greek Name (17 character phrase)

Phrases with Alexia

20 phrases starting with the word Alexia:

 1. Alexia Minor
 2. Alexia Ulkei
 3. Alexia Glabra
 4. Alexia Lederi
 5. Alexia Lobata
 6. Alexia Hirtula
 7. Alexia Oranica
 8. Alexia Algirica
 9. Alexia Bosnicum
 10. Alexia Corcyrea
 11. Alexia Ignorans
 12. Alexia Obsoleta
 13. Alexia Punctata
 14. Alexia Formancki
 15. Alexia Maritimum
 16. Alexia Pilosella
 17. Alexia Sublaevis
 18. Alexia Harrissoni
 19. Alexia Hellenicum
 20. Alexia Laevicollis

7 phrases ending with the word Alexia:

 1. Genus Alexia
 2. Lobelia Alexia
 3. Hyalyris Alexia
 4. Nannophlebia Alexia
 5. Species Lobelia Alexia
 6. Species Hyalyris Alexia
 7. Species Nannophlebia Alexia

16 other phrases containing the word Alexia:

 1. Species Alexia Minor
 2. Species Alexia Ulkei
 3. Species Alexia Glabra
 4. Species Alexia Lederi
 5. Species Alexia Lobata
 6. Species Alexia Hirtula
 7. Species Alexia Oranica
 8. Species Alexia Bosnicum
 9. Species Alexia Corcyrea
 10. Species Alexia Ignorans
 11. Species Alexia Punctata
 12. Species Alexia Compressa
 13. Species Alexia Formancki
 14. Species Alexia Pilosella
 15. Species Alexia Harrissoni
 16. Species Alexia Hellenicum

Names with Alexia

69 names starting with the word Alexia:

 1. Alexia Sky
 2. Alexia Bryn
 3. Alexia Fast
 4. Alexia Rane
 5. Alexia Genty
 6. Alexia Godel
 7. Alexia Gourd
 8. Alexia James
 9. Alexia Justo
 10. Alexia Kelly
 11. Alexia Moore
 12. Alexia Pearl
 13. Alexia Aleman
 14. Alexia Basile
 15. Alexia Bertin
 16. Alexia Brunet
 17. Alexia Freire
 18. Alexia Girvan
 19. Alexia Grinda
 20. Alexia Knight
 21. Alexia Murray
 22. Alexia Oliver
 23. Alexia Patton
 24. Alexia Portal
 25. Alexia Sedykh
 26. Alexia Stresi
 27. Alexia Thomas
 28. Alexia Walker
 29. Alexia Barlier
 30. Alexia Barroso
 31. Alexia DuBasso
 32. Alexia Greimel
 33. Alexia Khadime
 34. Alexia Landeau
 35. Alexia Osborne
 36. Alexia Umansky
 37. Alexia Vásquez
 38. Alexia Walther
 39. Alexia Wheaton
 40. Alexia Depicker
 41. Alexia Kaltsiki
 42. Alexia Massalin
 43. Alexia Moustaka
 44. Alexia Provoost
 45. Alexia Putellas
 46. Alexia Robinson
 47. Alexia Terezaki
 48. Alexia Williams
 49. Alexia Bouloukou
 50. Alexia Chalandon
 51. Alexia De Coster
 52. Alexia Filippeos
 53. Alexia Rasmussen
 54. Alexia Rodriguez
 55. Alexia Talavutis
 56. Alexia Vassiliou
 57. Alexia Rasumussen
 58. Alexia Salingaros
 59. Alexia Theodoraki
 60. Alexia Chiaromonte
 61. Alexia Crisp-Jones
 62. Alexia F. Petersen
 63. Alexia Runggaldier
 64. Alexia Capetanópulos
 65. Alexia Charalambidou
 66. Alexia Gloria Sapera
 67. Alexia Taylor Kerwick
 68. Alexia de Oliveira Gomes
 69. Alexia Dechaume-Balleret

1 name ending with the word Alexia:

 1. Amie Alexia

3 other names containing the word Alexia:

 1. Naomi Eerika Alexia Cabuli Turunen
 2. Princess Alexia of the Netherlands
 3. Princess Alexia of Greece and Denmark

Share this page

Next...

Go to the pronunciation of Alexia to learn how to say it correctly!


Privacy Policy | Cookies Policy
Keyword Tool | Romanian-English Dictionary