For all your dictionary needs!
Are you looking for Damia, Gamia, Iamia, Jamia, Kamia, Lamia, Omia, Ramia, Samia, Tamia, Yamia, or Zamia?
Header of Amia

Thesaurus of Amia

Synonyms of the noun amia

Equivalent phrase for the noun amia:

 1. genus Amia (10 character phrase for amia)

Hypernyms of the noun amia

More generic words for the noun amia:

 1. genus (5 letter word, the longest hypernym for amia)
  • plural: genera, genus, genuses
  • related terms: Isogenus, pseudogenus, subgenus

More generic phrase for the noun amia:

 1. fish genus (10 characters phrase, the longest phrasal hypernym for amia)

Related words for the term amia:

 1. Archamia (8 letter word)
 2. Deamia (6 letter word)
 3. Unamia (6 letter word)
 4. inamia (6 letter word)

Related phrase for the term amia:

 1. Amia scutata (12 character phrase)

Phrases with Amia

55 phrases starting with the word Amia:

 1. Amia Aurea
 2. amia calva
 3. Amia Glaga
 4. Amia Aurita
 5. Amia Sealei
 6. Amia Sialis
 7. Amia Atripes
 8. Amia Diversa
 9. Amia Doryssa
 10. Amia Hyalina
 11. Amia Imberbe
 12. Amia Parvula
 13. Amia Robusta
 14. Amia Striata
 15. Amia Wilsoni
 16. Amia Axillare
 17. Amia Binotata
 18. Amia Conklini
 19. Amia Diencaea
 20. Amia Fasciata
 21. Amia Fleurieu
 22. Amia Gilberti
 23. Amia Griffini
 24. Amia Imberbis
 25. Amia Jenkinsi
 26. Amia Nigripes
 27. Amia Angustata
 28. Amia Compressa
 29. Amia Cyanosoma
 30. Amia Townsendi
 31. Amia Uninotata
 32. Amia Urostigma
 33. Amia Variegata
 34. Amia Atrogaster
 35. Amia Cavitensis
 36. Amia Grossidens
 37. Amia Nigrocinta
 38. Amia Radcliffei
 39. Amia Retrosella
 40. Amia Semiornata
 41. Amia Versicolor
 42. Amia Aroubiensis
 43. Amia Cavitiensis
 44. Amia Elizabethae
 45. Amia gloverensis
 46. Amia Nigrocincta
 47. Amia Rhodopterus
 48. Amia Aurolineatum
 49. Amia Koilomatodon
 50. Amia Multilineata
 51. Amia Nematacantha
 52. Amia Albomarginata
 53. Amia Guadalupensis
 54. Amia Poecilopterus
 55. Amia fasciata stevensi

28 phrases ending with the word Amia:

 1. genus amia
 2. Caranx Amia
 3. Lichia amia
 4. Scomber Amia
 5. Pheidole Amia
 6. Hypacantus Amia
 7. Tesagrotis amia
 8. Caesiomorus Amia
 9. Hypachantus Amia
 10. Oligomyrmex Amia
 11. Paratrechina Amia
 12. Crematogaster Amia
 13. Species Caranx Amia
 14. species Lichia amia
 15. Species Scomber Amia
 16. Species Pheidole Amia
 17. Camponotus Friedae Amia
 18. Species Hypacantus Amia
 19. species Tesagrotis amia
 20. Species Caesiomorus Amia
 21. Species Hypachantus Amia
 22. Species Oligomyrmex Amia
 23. Species Paratrechina Amia
 24. Crematogaster Popohana Amia
 25. Paratrechina Bourbonica Amia
 26. Subspecies Camponotus Friedae Amia
 27. subspecies Crematogaster popohana amia
 28. subspecies Paratrechina bourbonica amia

51 other phrases containing the word Amia:

 1. Species Amia Aurea
 2. Species Amia Glaga
 3. Species Amia Aurita
 4. Species Amia Sealei
 5. Species Amia Sialis
 6. Species Amia Atripes
 7. Species Amia Diversa
 8. Species Amia Doryssa
 9. Species Amia Hyalina
 10. Species Amia Imberbe
 11. Species Amia Parvula
 12. Species Amia Robusta
 13. Species Amia Striata
 14. Species Amia Wilsoni
 15. Species Amia Axillare
 16. Species Amia Binotata
 17. Species Amia Conklini
 18. Species Amia Diencaea
 19. Species Amia Fasciata
 20. Species Amia Fleurieu
 21. Species Amia Gilberti
 22. Species Amia Griffini
 23. Species Amia Imberbis
 24. Species Amia Jenkinsi
 25. Species Amia Nigripes
 26. Species Amia Angustata
 27. Species Amia Compressa
 28. Species Amia Townsendi
 29. Species Amia Uninotata
 30. Species Amia Urostigma
 31. Species Amia Variegata
 32. Species Amia Atrogaster
 33. Species Amia Cavitensis
 34. Species Amia Nigrocinta
 35. Species Amia Radcliffei
 36. Species Amia Retrosella
 37. Species Amia Semiornata
 38. Species Amia Versicolor
 39. Species Amia Cavitiensis
 40. species Amia gloverensis
 41. Species Amia Nigrocincta
 42. Species Amia Rhodopterus
 43. Species Amia Aurolineatum
 44. Species Amia Endekataenia
 45. Species Amia Multilineata
 46. Species Amia Nematacantha
 47. Species Amia Albomarginata
 48. Species Amia Cathetogramma
 49. Species Amia Guadalupensis
 50. Species Amia Novemfasciata
 51. Subspecies Amia Fasciata Stevensi

Names with Amia

 1. Amia Moretti

Share this page

Next...

Go to the pronunciation of Amia to learn how to say it correctly!


Privacy Policy | Cookies Policy
Keyword Tool | Romanian-English Dictionary